Darmowa dostawa już od 250 PLN

2 lata gwarancji

14 dni na zwrot towaru

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLANETADZIECKA.PL obowiązujący od dnia 22.11.2016

I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego PlanetaDziecka.pl;

5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.planetadziecka.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

6. Sprzedawca –  RS MAX Spółka z o.o wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000647077, o numerze NIP 6832091766, o numerze REGON 365859521 E-mail: kontakt@planetadziecka.pl, tel. 533-952-252, tel. kom. 795-684-000 (Opłata za połączenia telefoniczne - jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora).

7. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy firmą RS MAX Spółka z o.o prowadzącą sklep www.planetadziecka.pl a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

II. Postanowienia ogólne

2.1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.planetadziecka.pl

2.2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2.3. Sklep internetowy, działający pod adresem www.planetadziecka.pl, prowadzony jest przez firmę RS MAX Sp z o.o, wpisaną do rejestru KRS o numerze 0000647077 o numerze NIP 6832091766, o numerze REGON 365859521 E-mail: kontakt@planetadziecka.pl, tel. 533-952-252, tel. kom. 795-684-000 (Opłata za połączenia telefoniczne - jak za standardowe połączenie, wg cennika właściwego operatora).

2.4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Firma RS MAX Sp. z o.o.. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Regulaminie Sklepu Internetowego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Sprzedawca ma prawo do wglądu w ich treść oraz prawo do ich aktualizacji i poprawiania.

2.5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 • zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 • warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
 • zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

2.6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących wymagań technicznych:

 • komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
 • dostęp do poczty elektronicznej
 • przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej
 • zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024x768
 • włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript. 

2.7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Firma RS MAX Sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu PlanetaDziecka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk tu.

2.9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

2.10. Wszystkie oferowane do sprzedaży produkty są oryginalne, posiadają aktualne certyfikaty, atesty i deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu produktu do obrotu na terenie Polski i Unii Europejskiej.

2.11. Dokładamy wszelkich starań by opisy produktów były wyczerpujące, wolne od uchybień i błędów, przekazujemy wszystkie znane i dostępne nam informacje. W razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia.

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

3.1. Chcąc korzystać ze Sklepu Internetowego można zarejestrować się w jego ramach lub złożyć zamówienie bez rejestracji poprzez Formularz zamówienia.

3.2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.4. W przypadku składania zamówienia bez rejestracji, w Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

3.5. Firma RS MAX Sp. z o.o. może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 • podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 • dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 • dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę RS MAX Sp. z o.o. za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sklepu PlanetaDziecka.pl.

3.6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Firmy RS MAX Sp. z o.o.

3.7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 • niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 • niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sklepu PlanetaDziecka.pl,
 • korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
 • korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.planetadziecka.pl, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta:

 • imię i nazwisko/nazwa firmy
 • adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość)
 • adres poczty elektronicznej
 • numer telefonu kontaktowego
 • dane dotyczące Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość produktów, miejsce i sposób dostawy, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP. 

4.4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Potwierdź zakup" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

 • przedmiotu zamówienia,
 • jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 • wybranej metody płatności,
 • wybranego sposobu dostawy,
 • czasu dostawy,
 • adresu dostawy

4.6. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku "Potwierdź zakup".

4.7. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sklepem PlanetaDziecka.pl Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną "Potwierdzenie zamówienia", zawierającą wszystkie istotne elementy Zamówienia.

4.9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zatytułowanej "Potwierdzenie zamówienia", zawierającej ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia. Ta wiadomości e-mail stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy z Firmą RS MAX Sp. z o.o.

4.10. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

V. Realizacja zamówienia

5.1. Zamówienia realizowane są w dni robocze.

5.2. Klient informowany jest za pomocą wiadomości e-mail o postępie w realizacji złożonego zamówienia.

5.3 Czas realizacji zamówienia jest podany przy każdym produkcie i widnieje tam jako 'Wysyłka w'. Jest to czas, który upływa od momentu odnotowania wpłaty na koncie lub od momentu złożenia zamówienia w naszym sklepie do momentu wysyłki Towaru. Moment, od którego liczony jest czas realizacji zależny jest od wybranej formy płatności:

 • przelew tradycyjny: czas liczony jest od momentu zaksięgowania wpłaty na naszym koncie. W zależności od banku, z którego wykonywany jest przelew, wpłata powinna do nas dotrzeć najpóźniej na następny dzień roboczy od momentu wykonania przelewu
 • płatności elektroniczne (przelew online, płatność kartą): czas liczony jest od momentu gdy transakcja uzyska status "wykonany" czyli w większości przypadków kilka minut po opłaceniu zamówienia przez Klienta.
 • płatność za pobraniem, płatność przy odbiorze: czas realizacji liczony jest od momentu zawarcia Umowy Sprzedaży
 • Czas realizacji zamówienia złożonego po godzinie 15.00 liczony jest od następnego dnia roboczego. Do czasu realizacji zamówienia należy dodać czas przewoźnika, który jest podany poniżej w Rozdziale VI. Dostawa. Wszystkie informacje dotyczące czasu oczekiwania na zamówienie podane są dodatkowo w stopce na każdej stronie Serwisu w zakładce Czas oczekiwania na zamówienie.

5.4. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całego zamówienia.

5.5. Do każdego zamówienia dołączamy dowód zakupu (paragon lub na życzenie fakturę VAT).

VI. Dostawa

6.1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

6.2. Klient podejmuje decyzję o formie dostawy w trakcie wypełniania formularza zamówienia. Towar będzie dostarczony do miejsca wskazanego w formularzu zamówienia jako adres wysyłki. Jeżeli adres wysyłki jest inny od adresu zamieszkania wskazanego w formularzu zamówienia należy wypełnić dodatkowe pole z adresem, pod który ma zostać wysłany towar.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem Firmy Kurierskiej oraz Poczty Polskiej. Koszty dostawy przedstawione są w stopce na każdej stronie Sklepu w zakładce Koszty i czas dostawy. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia w Koszyku oraz w Podsumowaniu zamówienia.

6.4. Termin dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych (w przypadku Firmy Kurierskiej) lub od 2 do 3 dni roboczych (Poczta Polska) licząc od dnia wysłania przez Sklep PlanetaDziecka.pl Zamówienia Klienta.

6.5. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w stopce na każdej stronie serwisu PlanetaDziecka.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk tu: http://planetadziecka.pl/regulamin

Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Tutaj w każdej chwili można zapoznać się z Ogólnymi Warunkami (regulamin sprzedaży): http://planetadziecka.pl/regulamin. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć logując się na swoje konto, jeżeli dokonali Państwo rejestracji na naszej stronie.

VII. Ceny i metody płatności

7.1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

7.2. Dostępne są następujące formy płatności:

 • przelewem bankowym na  konto:08 2490 0005 0000 4520 8845 9413
  Numer konta bankowego  podane jest również w potwierdzeniu zamówienia, które Klient otrzymuje po złożeniu zamówienia
 • przelewem elektronicznym w systemie płatności DotPay
 • kartą płatniczą za pośrednictwem systemu DotPay. System obsługuje karty MasterPass, MasterCard, Maestro, V.me, Visa, Visa Electron, Diners Club, JCB. Karta zostaje obciążona w momencie dokonywania płatności
 • gotówką przy odbiorze listonoszowi lub kurierowi.
 • Szybkie przelewy, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  System obsługuję karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

Płatności elektroniczne (przelew elektroniczny, płatność kartą płatniczą) obsługiwane są przez firmę Dotpay S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000296790, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 4.000.000,00 złotych, kapitale wpłaconym 4.000.000,00 złotych.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

7.3. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W przypadku gdy Klient nie dokonał płatności w tym terminie Sklep jest uprawniony do anulowania zamówienia.

7.4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

7.5. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

7.6 Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia jest brany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.

 

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy muszą Państwo poinformować nas (Sklep PlanetaDziecka.pl, RS MAX Spółka z o.o, Stryszowa 60, 32-420 Gdów, kontakt@planetadziecka.pl, tel.533-952-252, tel. kom. 795-684-000) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy (dostępny poniżej), jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

- Adresat: 

RS MAX Spółka z o.o
Stryszowa 60
32-420 Gdów
tel. 533-952-252, tel. kom. 795-684-000
e-mail: kontakt@planetadziecka.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
– Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
– Adres konsumenta(-ów)
– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
– Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów

9.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

9.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad. Szczegółowe informacje dotyczące odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu wady Produktu oraz uprawnień Klienta są określone na stronie Sklepu Internetowego w zakładce Zwroty i reklamacje.
9.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta na przykład:

 • pisemnie na adres: RS MAX Spółka z o.o, Stryszowa 60, 32-420 Gdów
 • w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@planetadziecka.pl

9.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 • informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady
 • żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży
 • danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

9.5. Firma RS MAX Spółka z o.o. ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
9.6. W przypadku, gdy do ustosunkowania się przez Sprzedawcę do reklamacji Klienta lub do wykonania uprawnień Klienta wynikających z rękojmi niezbędne będzie dostarczenie Produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres RS MAX Spółka z o.o, Stryszowa 60, 32-420 Gdów. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym Produkt się znajduje.
9.7. Prośba o dostarczenie Produktu, o której mowa powyżej nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta, o którym mowa w pkt. 9.5 Regulaminu oraz nie narusza prawa Klienta żądania od Sprzedawcy demontażu wadliwego Produktu i ponownego zamontowania Produktu po dokonaniu wymiany na wolny od wad lub usunięciu wady, o którym mowa w art. 561[1] Kodeksu cywilnego.

9.8. Firma RS MAX Spółka z o.o. nie jest producentem towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

10.1. Firma RS MAX Spółka z o.o. podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

10.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sklep PlanetaDziecka.pl o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

10.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: RS MAX Spółka z o.o., Stryszowa 60, 32-420 Gdów, mailowo pod adres kontakt@planetadziecka.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.

10.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

10.5. Firma RS MAX Spółka z o.o. zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

XI. Dane osobowe w Sklepie Internetowym

11.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest Sprzedawca.

11.2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu Internetowego zbierane są - zgodnie z wolą Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży.

11.3. Możliwi odbiorcy danych osobowych Klientów Sklepu Internetowego:

 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie Internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowy

11.4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:

 • pisemnie na adres: RS MAX Spółka z o.o., Stryszowa 60, 32-420 Gdów
 • mailowo na adres kontakt@planetadziecka.pl

11.5. Wszystkie informacje dotyczące Polityki Prywatności umieszczone są na każdej stronie Sklepu PlanetaDziecka.pl w stopce, w zakładce Polityka prywatności i plików cookies.

XII. Postanowienia końcowe

12.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje i zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów UOKiK http://www.uokik.gov.pl. Konsument może na przykład zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do Stałego Polubownego Sądu Konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej. Może też uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a Sprzedawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

12.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą RS MAX Spółka z o.o. a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

12.3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Firmą RS MAX Spółka z o.o. a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Firmy RS MAX Spółka z o.o.

12.4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

 

 

Sklep Internetowy www.planetadziecka.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl